Friday, September 14, 2012

Phim Canh Ty Phong Van

Xem Phim Canh Ty Phong VanCanh Ty Phong Van

Director:Đang cập nhật
Diễn viên: Trịnh Nguyên Sướng, Trương Thụy Cơ, Phạm Băng Băng, Trần Sa Lợi
Producted by: : Đang cập nhật
Thể loại: Phim Võ Thuật,Phim Dã Sữ,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 43 Tập
Năm sản xuất: 2007

Nội dung phim: <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="&qu! ot;>Phim Canh Tý Phong Vân lấy</span> <span class="hps">cốt truyện</span> </span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">trong Thế chiến II</span></span> <span class="hps">được</span> <span class="hps">ở</span> <span class="hps">Nam Kinh</span> <span>,</span> <span class="hps">và các nhân vật</span> <span class="hps">sống</span> <span class="hps">thông</span> <span class="hps">qua</span> <span class="hps">các</span> <span class="hps">Rape</span> <span class="hps">khét tiếng</span> <span class="hps">của Nam! Kinh</span><span>.Phim Canh Tý Phong Vân</sp! an> & lt;span class="hps">Tiêu đề</span> <span id="result_box" class="" lang="vi"> <span class="hps">trong bộ phim này </span></span></span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">của</span> <span class="hps">Trung</span> <span class="hps">Quốc</span><span class="hps"></span><span class="hps"></span> </span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">cùng tên <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="hps">với bộ phim</span> <span class="hps">Cuốn theo chiều gió</span></span></span></span><span id="result_box" class=&q! uot;" lang="vi"><span class="hps"></span> <span class="hps">Trung</span> <span class="hps">Quốc</span> <span class="hps">1939</span><span class="hps"></span><span class="">.Trong phim Canh Tý Phong Vân</span> <span class="hps">Để</span> <span class="hps">phù</span> <span class="hps">hợp</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">các xếp hạng</span> <span class="hps">chung về</span> <span class="hps">TVB</span><span>, loạt</span> phim này<span class="hps"></span> <span class="hps">nhiều</span> <span class="hps">bạo lực và</span> <span class="hps"&g! t;đổ máu</span><span>.<br></span>&! lt;/span ><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Canh Tý Phong Vân&nbsp; kể về một </span></span>Gia đình</span> <span class="hps">Ku</span> <span class="hps">đang</span> <span class="hps">sống</span> <span class="hps">tại Cộng hòa</span> <span class="hps">của Trung Quốc</span> <span class="hps">thời đại</span> <span class="hps atn">(</span><span>năm 1930)</span> <span class="hps">là</span> <span class="hps">một hộ gia đình</span> <span class="hps">có</span> <span class="hps">uy</span> <span c! lass="hps">tín</span> <span class="hps">trong một phần</span> <span class="hps">giàu</span> <span class="hps">có</span> <span class="hps">của Nam Kinh</span><span>.</span> <span class="hps">Ngay sau đó,</span> <span class="hps">từ</span> <span class="hps">lan truyền</span> <span class="hps">rằng thành phố</span> <span class="hps">đang được</span> <span class="hps">thực hiện trên của</span> <span class="hps">Imperial</span> <span class="hps">lực lượng Nhật Bản</span><span>.</span> <span class="hps">Gia đình</span> <span class="hps">Ku</span><span>, trong đó có</span> <sp! an class="hps">tất</span> <span class=! "hp s">cả</span> <span class="hps">các</span> <span class="hps">con gái và</span> <span class="hps">một người cha và</span> <span class="hps">mẹ của</span> <span class="hps">sức khỏe</span> <span class="hps">suy yếu</span><span>,</span> <span class="hps">sớm</span> <span class="hps">buộc phải</span> <span class="hps">đóng</span> <span class="hps">gói</span> <span class="hps">đồ đạc của họ</span> <span class="hps">rời khỏi khu vực</span> <span class="hps">chiến tranh</span> <span class="hps">tàn phá</span><span>.</span> <span class="hps">Một</span> <span class=&quo! t;hps">trong</span> <span class="hps">những</span> <span class="hps">người làm công cho họ</span> <span class="hps">đề nghị</span> <span class="hps">chúng di chuyển</span> <span class="hps">đến các khu vực</span> <span class="hps">nông</span> <span class="hps">thôn</span><span>.</span> <span class="hps">Để mất tinh thần</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">họ</span><span>, cuộc sống là</span> <span class="hps">vô cùng khó khăn</span> <span class="hps">và họ sống</span> <span class="hps">trong nghèo đói</span><span>.</span> <span class="hps">Gia đình là</! span> <span class="hps">mảnh</span>! <spa n class="hps">như</span> <span class="hps">con gái</span> <span class="hps">mỗi</span> <span class="hps">cuộc đấu tranh với</span> <span class="hps">nhiều khó khăn</span> <span class="hps">ở nông thôn</span><span>.</span> <span class="hps">Tuy nhiên,</span> <span class="hps">tất cả các thành viên</span> <span class="hps">của gia đình</span> <span class="hps">cuối</span> <span class="hps">cùng</span> <span class="hps">phát</span> <span class="hps">triển</span> <span class="hps">gần nhau hơn</span> <span class="hps">khi họ làm việc</span> <span class="hps">trong</span> <span ! class="hps">khu vực nông thôn</span><span>.</span><br><br><span>Cuối</span> <span class="hps">cùng</span><span>, Nam Kinh</span> <span class="hps">rơi vào tay</span> <span class="hps">Nhật</span> <span class="hps">Bản</span><span>.</span> <span class="hps">Một trong những</span> <span class="hps">con gái</span><span>,</span> <span class="hps">Ping</span><span>-On</span><span>,</span> <span class="hps">đã bị sốc</span> <span class="hps">để tìm ra rằng</span> <span class="hps">Hao</span><span class="atn">-</span><span>Yee,</span> <span class="hps">một</span> &l! t;span class="hps">người bạn thời thơ ấ! u</sp an><span>, thực sự là</span> <span class="hps">con trai của một</span> <span class="hps">sĩ quan quân đội</span> <span class="hps">Nhật Bản</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps atn">Tin-</span><span class="atn">Ngãi (</span><span class="">Shek</span> <span class="hps">Sáu)</span><span>.</span> <span class="hps">Cô cũng</span> <span class="hps">phát hiện ra rằng</span> <span class="hps">Hao</span><span class="atn">-</span><span>Yee,</span> <span class="hps">người mà cô</span> <span class="hps">coi là</span> <span class="hps">hôn phu của mình</span><span cla! ss="">, thực sự là</span> <span class="hps">tình yêu với</span> <span class="hps">Cheng</span> <span class="hps">Yuet</span><span>-Fung</span> <span class="hps atn">(</span><span>Leila</span> <span class="hps">Tong)</span><span>, vợ</span> <span class="hps">thứ</span> <span class="hps">4</span> <span class="hps">của cha cô</span><span>.</span> <span class="hps">Trong khi đó</span> <span class="hps">ông</span> <span class="hps">cũng</span> <span class="hps">được</span> <span class="hps">điều</span> <span class="hps">trị</span> <span class="hps">như là một<! /span> <span class="hps">gián điệp và&! lt;/span > <span class="hps">kẻ phản bội</span> <span class="hps">tất cả người dân</span> <span class="hps">Trung</span> <span class="hps">Quốc</span> <span class="hps">cùng lớn lên với</span><span>.</span> <span class="hps">Vào cuối</span> <span class="hps">Ping</span><span>-On</span> <span class="hps">bất ngờ</span> <span class="hps">rơi vào</span> <span class="hps">tình yêu với</span> <span class="hps">Poon</span> <span class="hps atn">Sai-</span><span>Cheung</span> <span class="hps">(Sunny</span> <span class="hps">Chan)</span> <span class="hps">mà cô</span> <span class="hps! ">đã lần đầu tiên</span> <span class="hps">ghét</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">một niềm đam mê</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">được cho là</span> <span class="hps">một kẻ phản bội</span> <span class="hps">...</span></span><br>

No comments:

Post a Comment